Tous se yon maladi egi, pwolonje ak danjere, espesyalman pou tibebe. Ajan kozatif maladi a se yon bakteri Bordetella koklich. Bakteri a pwodui yon toksin ki vwayaje nan san an nan sèvo a epi ki lakòz atak touse. Sentòm tipik maladi a ka obsève nan timoun ki gen laj jadendanfan: yon tous grav ki fini nan souf anlè. Nan tibebe, tousèl manifeste tèt li yon fason diferan; olye pou yo touse, doktè yo obsève souf ki menase lavi yo. Se poutèt sa, tibebe ki poko gen 6 mwa yo ta dwe sipèvize nan yon lopital.

Kou maladi a

Timoun ki pi gran yo devlope yon nen k ap koule, yon tous ki pa karakteristik ak lafyèv ki ba. Sentòm sa yo ka dire ant youn a de semèn. Lè sa a, sentòm modere yo ranplase pa atak chak swa nan rafal tous ak souf kout epi, nan kèk ka, ak po ble. Anfòm touse a fini ak yon ti gout lè visye. Vomisman ka rive lè touse larim. Tibebe yo devlope yon tous ak pwoblèm pou respire, sitou kenbe souf yo.

Lè yo rele yon doktè

Nan denmen, si frèt la imajinè pa te ale nan yon semèn, ak atak tous yo te sèlman vin pi mal. Pandan jounen an, si timoun nan gen plis pase 1 an epi sentòm maladi a sanble ak tous. Rele doktè a imedyatman si w sispèk touse nan yon tibebe oswa si yon timoun ki pi gran gen souf kout ak po ble.

Èd doktè

Doktè a pral pran yon tès san ak yon prelèvman nan gòj timoun nan. Ou ka fè dyagnostik pi fasil lè w anrejistre tous lannwit lan sou telefòn mobil ou. Si touse yo dyagnostike bonè, doktè w ap preskri tretman antibyotik. Nan yon etap byen ta nan maladi a, antibyotik ka sèlman diminye enfeksyon an pou lòt manm fanmi an. Tout kalite medikaman pou tous pa ka efikas.

Èd ou bay timoun nan

Pandan atak touse, asire w ke timoun nan nan yon pozisyon dwat. Souf kout posib ka fè pitit ou a pè, kidonk rete toupre li tout tan. Eseye diminye atak tous ak yon konpresyon cho nan ji sitwon (ji nan mwatye yon sitwon nan ¾ lit dlo) oswa tim te. Swiv rejim bwè a. Li pi bon yo dwe nan yon chanm ki gen imidite ki wo. Ou ka fè yon ti mache deyò si li pa twò frèt deyò.

Peryòd enkubasyon: soti nan 1 a 3 semèn.

Pasyan an vin kontajye lè premye sentòm yo parèt.

Kite yon Reply